Medezeggenschapsraad

Naast een Ouderraad (OR) hebben wij op school een Medezeggenschapsraad (MR)
Waar een Ouderraad (OR) vaak gaat om de algemene gang van zaken en ondersteuning op school gaat het in de Medezeggenschapsraad vaak over de beleidszaken die op school spelen.

Enkele voorbeelden zijn hiervan:
– Begeleiding van zorgleerlingen
– Naschoolse, tussenschoolse opvang
– Ontwikkeling van lesmethodes
– Formatieverdelingen
– Directe gebouw- en omgevingszaken
– Diverse locatie – overstijgende onderwerpen zoals samenwerkingen, fusies etc.
– Algemene beleidszaken

De diverse onderwerpen die de revue passeren kunnen komen van het team, de ouders, de MR-leden of het bestuur. De MR is dus eigenlijk een centraal orgaan. Over een aantal zaken heeft de MR instemmingsrecht, over andere zaken alleen adviesrecht. Dit is vastgelegd in de Wet op de Medezeggenschap. De vergaderingen en notulen van de MR zijn openbaar en opvraagbaar bij de MR leden. Tevens worden er relevante onderwerpen in de nieuwsbrief geplaatst. De MR van ’t Kofschip is sinds 2010 gefuseerd met de MR van de Klankhof. De samengevoegde MR bestaat nu uit twee leden van ’t Kofschip : een teamlid, gekozen door de leerkrachten en een ouder, gekozen door de ouders. Tezamen met de MR van de andere school is er een plezierige samenwerking om nog slagvaardiger de onderwerpen te behandelen. Naast deze samengevoegde MR blijft de MR van ’t Kofschip de locatie schoolgebonden zaken separaat behandelen. De MR leden hebben 3 jaar zitting in de MR en zijn eenmaal herkiesbaar. De namen van de MR-leden kunt u hieronder lezen en ook terugvinden in het Weerbericht

Leden MR

Namens het team:

Namens de ouders:
Randi Verdonk