Ouderraad

Op school hebben wij een zeer actieve een gezellig ouderraad. De taken van de OR zijn:

  • ondersteunen bij activiteiten,
  • meedenken in werkgroepen bij feesten en vieringen,
  • aanspreekpunt voor ouders m.b.t. activiteiten,
  • vaststellen en innen van de ouderbijdrage, alsmede de besteding hiervan en
  • het verlenen van hand- en spandiensten.

De Ouderraad (OR) bestaat uit minimaal vier en maximaal tien leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene leden. OR-leden worden (bij voldoende aanmeldingen) door de ouders gekozen. Indien er nieuwe leden nodig zijn, dan worden aan het begin van een nieuw schooljaar verkiezingen gehouden. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. De notulen van de vergaderingen kunt u opvragen bij de secretaris van de ouderraad of de locatieleider.

Doordat leerlingen doorstromen is het normaal dat er regelmatig ouders afscheid nemen van de ouderraad. Om toch tot een goede vertegenwoordiging te komen is het belangrijk dat er steeds weer nieuwe leden toetreden die voor een aantal jaren meedraaien en de kar mee gaan trekken. Naast de tijd voor vergaderingen zal er, afhankelijk van vertegenwoordigende taken, ook nog wat extra tijd gevraagd worden voor deelname in de diverse commissies. Hier tegenover staan de vaak interessante contacten, informatie over de school, ontwikkelingen binnen het onderwijs en een plezierige een fijne samenwerking met andere ouders.

Lijkt de ouderraad iets voor U? Neem dan contact op met een van de OR leden, de namen kunt u hieronder terugvinden.

Informatie van de Ouderraad

De OR informeert de ouders op de volgende wijze:

• Op de website vindt u informatie over de ouderraad van het huidige schooljaar.
• Jaarlijks via een verslag een overzicht van de financiën.
• Via de nieuwsbrief krijgt u regelmatig informatie over activiteiten
• Na een vergadering vindt u in de nieuwsbrief een korte samenvatting van onze notulen.
• De notulen van de vergadering kunnen worden opgevraagd bij de locatieleider Susanne Broeken

Hoe kunt u de Ouderraad bereiken?

Indien u vragen heeft aan de OR of een punt wat u graag besproken zou zien in de eerstkomende vergadering kunt u dat op de volgende manieren kenbaar maken:
• Een bericht per e-mail versturen naar susanne.broeken@pco-ettenleur.nl
• Uw vraag c.q. punt kenbaar maken aan een van de OR leden die u (her-)kent.
• Een briefje met uw vraag/aandachtspunt, voorzien van uw naam en hoe u te bereiken bent in het postvak van de OR op school deponeren (deze bevindt zich in de hal).
• Gebruik maken van de gelegenheid om in de eerste 10 minuten van de Ouderraadsvergadering vragen te stellen. Verzoek om dit vooraf aan te kondigen bij de secretaris van de ouderraad.

Huidige OR leden:

Ellen Renzen
Linda Matijsen
Miranda Rockx
Mariette Zeedijk
Diana van Klaveren